ANKARA BEŞER ECZA DEPOSU VE İLAÇ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

 

 1. Amaç

İşbu Aydınlatma Metni, veri sorumlusu sıfatıyla Ankara Beşer Ecza Deposu ve İlaç Pazarlama Anonim Şirketi (Bundan böyle “Şirket” olarak anılacaktır.) tarafından gerçekleştirilen veri işleme faaliyetlerine ilişkin olarak; tedarikçi, mal ve/veya hizmet alıcısı, çalışan adayı, çalışan, yönetici, ziyaretçi ve/veya diğer ilgili sıfatıyla tarafınızın bilgilendirilmesi amacıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ doğrultusunda hazırlanmıştır.

 1. Tanımlar

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza

İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem

KVKK: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Özel Nitelikli Kişisel Veriler: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi

 1. Veri Sorumlusu

Ankara Beşer Ecza Deposu ve İlaç Pazarlama Anonim Şirketi olarak; tedarikçi, mal ve/veya hizmet alıcısı, çalışan adayı, çalışan, yönetici, ziyaretçi ve/veya diğer ilgili sıfatlarıyla Şirketimize bildirdiğiniz/bildireceğiniz kişisel verilerinizi, KVKK ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile işlediğimizi tarafınıza bildirmekteyiz.

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve İşlenen Kişisel Veri Kategorileri

 

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, KVKK ve ilgili sair mevzuatta öngörülen sınırlara riayet edilerek, Şirket faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla işlenmektedir. Bu kapsamda kişisel verileriniz;

 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi
 • Şirket bünyesinde kullanılan yazılım sistemleri aracılığıyla iş faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Tarafınızca veya temsilcisi olduğunuz tüzel kişilikçe Şirketimize mal veya hizmet tedarikinin gerçekleştirilebilmesi ve tarafınıza veya temsilcisi olduğunuz tüzel kişiliğe/idareye mal veya hizmet satışının gerçekleştirilebilmesi için gerekli iletişim bilgilerinin elde edilmesi
 • Mal veya hizmet satın alımı ile mal veya hizmet satışı kapsamında tarafınızla iletişime geçilmesi
 • Mal veya hizmet satın alımı ile mal veya hizmet satışı kapsamında sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • Karşılıklı sözleşmesel ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve takibi
 • 4857 sayılı İş Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu başta olmak üzere iş hayatını düzenleyen mevzuat doğrultusunda, iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi
 • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Yasal mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve takibi,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • İnsan Kaynakları süreçlerinin yürütülmesi
 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlara kanunlarda gösterilen hallerde bilgi ve belge temini
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi
 • Şirket binası, personeli ve ziyaretçi güvenliğinin temini

amaçlarıyla işlenmektedir.

 1. İşlenen Kişisel Veri Kategorileri

Şirketimiz tarafından işlenecek ve/veya işlenmekte olan kişisel veri kategorileri veri konusu kişi grubuna göre farklılık gösterebilmekle birlikte, KVKK ve ilgili sair mevzuata uygun olarak işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında aşağıda yer alan kişisel verileriniz işlenecektir:

Kimlik Verileri: Ad-Soyad, T.C. Kimlik numarası, anne adı, baba adı, doğum yeri ve tarihi, imza vb.

İletişim Verileri: İkamet adresi, işyeri adresi, sabit hat numarası, cep telefonu numarası, e-posta adresi, KEP adresi, faks numarası vb.

Müşteri İşlem Bilgileri: Sipariş ve talep bilgileri

Hukuki İşlem Verileri: Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyalarındaki bilgiler vb.

Fiziksel Mekan Güvenliği Verileri: Şirketimiz binası içerisinde kurulu güvenlik kameralarının görüntü kayıtları ile Şirkete giriş-çıkış kayıt bilgileri

Finansal Bilgiler: Şirket tarafından alınan veya verilen hizmetlere dair finansal kayıtlar ve ödeme bilgileri

Talep ve Şikayet bilgileri: Şirket tarafından gerçekleştirilen anket çalışmaları kapsamında iletilen talep ve şikayet bilgileri ile Şirketimiz hizmetlerinden memnuniyete ilişkin bilgiler

Özel Nitelikli Kişisel Veriler: Gerekmesi halinde müşterilere ilişkin sağlık verileri

Çalışanlara ilişkin veriler: Çalışan adayı ve çalışanlarımıza ilişkin olarak yukarıda belirtilen veri kategorilerinin yanında, özlük verileri, mesleki deneyim bilgileri, işlem güvenliği verileri, araç verisi, aile ve yakını verisi, referans bilgisi, görsel kayıtlar, sağlık verisi, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler de işlenebilmektedir.

 

 

 1. Kişisel Verileri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, bu metnin (d) fıkrasında belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için; aşağıda belirtilen otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda ortamlarda elde edilecektir:

 • Kişisel verinin ilgili kişi veya temsilcisi tarafından sözlü olarak Şirketimize iletimi,
 • Yazılı belgelerin Şirketimize fiziken teslimi,
 • Şirketimiz kurumsal elektronik posta adreslerine ve/veya KEP adresimize posta gönderimi,
 • Yazılı veya elektronik ortamda form doldurularak Şirketimize iletilmesi,
 • Faks adresimize belge gönderimi,
 • Kişisel verinin güvenlik kamera kayıtları suretiyle elde edilmesi.

Kişisel verileriniz, bu metnin (d) fıkrasında belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen “a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”, “f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebepleri dahilinde işlenecektir.

Şirketimiz faaliyetleri kapsamında özel nitelikli kişisel veri işlenen süreçlerde ve gerekmesi halinde; özel nitelikli kişisel verileriniz KVKK’nın 6 (2) maddesinde belirtilen “açık rızanız alınması” hukuki sebebi dahilinde işlenebilecektir.

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılacağı

Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ile KVKK’nın 8 (2) (a) maddesi uyarınca ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılacaktır:

 • Tarafınıza veya temsilcisi olduğunuz tüzel kişiye/idareye mal veya hizmet satışının gerçekleştirilebilmesi kapsamında mal veya hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi amacıyla, tedarikçilerimiz ile paylaşılabilecektir.
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve sözleşmesel süreçlerin planlanması amacıyla Şirketimiz bünyesinde kullanılmakta olan yazılım programlarının bakım/onarım ve kurulum faaliyetlerinin yürütülebilmesi adına lisans sahibi firma yetkilileri ile gizlilik ve sır saklama yükümlülükleri çerçevesinde gerektiği kadar paylaşılabilecektir.
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi ile karşılıklı sözleşmesel ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, gerekmesi halinde kargo şirketleri, noter, icra daireleri, mahkemeler ve/veya yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi amacıyla, gerekmesi halinde çalışmakta olduğumuz bankalar ve mali müşavirlerimiz ile paylaşılabilecektir.
 • İlgili mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla, bağımsız denetim hizmeti alınan firma ile paylaşılabilecektir.
 • Yasal mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.
 • Şirketimiz internet sitesi aracılığıyla iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz, iş faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla Şirketimiz internet sitesinin bakım ve onarım faaliyetlerinin yürütülebilmesi adına anlaşmalı olduğumuz bilgi işlem firması yetkilileri ile gizlilik ve sır saklama yükümlülükleri çerçevesinde gerektiği kadar paylaşılabilecektir.

Şirketimiz faaliyetleri kapsamında özel nitelikli kişisel veri aktarımı gerçekleştirilen süreçlerde ve gerekmesi halinde; özel nitelikli kişisel verileriniz KVKK’nın 6 (2) maddesinde belirtilen “açık rızanız alınması” hukuki sebebi dahilinde aktarılabilecektir.

 1. İlgili Kişi Olarak Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi gereği Şirketimize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla,

 • Hakkınızda kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenebilir, eğer işleniyorsa veya işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin yurt içi veya yurt dışına aktarılıp aktarılmadığını ve kimlere aktarıldığını öğrenebilirsiniz.
 • Eksik veya yanlış işlenen kişisel verilerinizin düzeltilmesini isteyebilir ve bu kapsamda yapılacak işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep edebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde imha edilmesini (silinmesini veya yok edilmesini) isteyebilir ve bu kapsamda yapılacak işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek imha yöntemlerinden (silme, yok etme ve anonim hale getirme) hangisinin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre Şirketimiz tarafından değerlendirilecektir. Bu bağlamda Şirketimiz tarafından seçilen imha yönteminin neden seçildiği ile ilgili olarak bilgi talep edebilirsiniz.
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu internet sitemizde yer alan İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle veya KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince,

 • Altınevler Mah. Aslanağzı Sk. No: 3A İç Kapı No: - Mamak/Ankara adresindeki Şirketimize bizzat gelerek,
 • ankarabeserecza@hs01.kep.tr şeklindeki kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimiz üzerinden,
 • Kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,
 • Güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha önceden Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@beserecza.com elektronik posta göndererek

veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

 
ANKARA BEŞER ECZA DEPOSU VE İLAÇ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ

TEDARİKÇİ AYDINLATMA METNİ

 1. Veri Sorumlusu

ANKARA BEŞER ECZA DEPOSU VE İLAÇ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ (“Şirket”) olarak, Şirketimizin gerçek kişi tedarikçisi/hizmet sağlayıcısı veya tüzel kişi tedarikçimizin/hizmet sağlayıcımızın temsilcisi olmanız sebebiyle Şirketimize bildirdiğiniz/bildireceğiniz kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile işlemekteyiz.

 1. İşlenen Kişisel Veri Kategorileri

KVKK ve ilgili sair mevzuata uygun olarak işbu Tedarikçi Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında;

Kimlik verileriniz; Ad, soyad, T.C. Kimlik Numarası, imza vb.

İletişim verileriniz; E-posta adresi, işyeri telefon numarası, cep telefonu numarası, adres bilgileri vb.

Fiziksel mekan güvenliği verileri; Şirketimizin fiziken ziyaret edilmesi halinde güvenlik kamerası kayıtları ile Şirkete giriş-çıkış kayıtları

Finansal bilgileriniz; gerçek kişi tedarikçi/hizmet sağlayıcısı olmanız halinde, Şirketimize sunmuş olduğunuz hizmetlere dair finansal kayıtlar ve tarafınıza yapılan ödeme bilgileri

Güncel ve geçmiş işlem bilgileriniz; gerçek kişi tedarikçi/hizmet sağlayıcısı olmanız halinde, tarafınızdan alınan hizmetlere ilişkin güncel ve geçmiş işlem bilgileri

Mesleki deneyim bilgileri; gerçek kişi tedarikçi/hizmet sağlayıcısı olmanız halinde, tarafınızca verilecek hizmete ilişkin olarak mesleki deneyim bilgileriniz

işlenecektir.

 1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz, bu metnin (d) fıkrasında belirtilen hukuki sebepler dahilinde ve aşağıda belirtilen amaçlarla işlenecektir:

 • Teklif ve/veya mal/hizmet alımının gerçekleştirilebilmesi için gerekli iletişim bilgilerinin elde edilmesi,
 • Mal veya hizmet temini için sizinle iletişime geçilmesi,
 • Karşılıklı sözleşmesel ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve takibi,
 • İlgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • Şirketimiz bünyesinde kullanılmakta olan bilgisayar yazılım sistemleri üzerinde kaydınızın oluşturulması

 

 1. Kişisel Verileri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, bu metnin (c) fıkrasında belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için; otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle gerçek kişi tedarikçi/hizmet sağlayıcısı veya tüzel kişi tedarikçilerin/hizmet sağlayıcılarının temsilcisi tarafından sözlü, yazılı veya elektronik ortamda Şirketimize iletilmesi yoluyla elde edilmektedir.

Kişisel verileriniz, bu metnin (c) fıkrasında belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen “c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebepleri dahilinde işlenecektir.

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılacağı

Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ile KVKK’nın 8 (2) (a) maddesi uyarınca ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılacaktır:

 • Sözleşme ile yükümlenilen mal veya hizmet tedarikinin tarafımıza sağlanması kapsamında karşılıklı sözleşmesel ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, gerekmesi halinde noter, icra daireleri, mahkemeler ve/veya yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.
 • Hukuki süreçlerin takip edilebilmesi amacıyla avukatlarımız ile sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde gerektiği kadar paylaşılabilecektir.
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi amacıyla mali müşavir ve anlaşmalı olduğumuz banka ile paylaşılabilecektir.
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla gerekmesi halinde anlaşmalı olduğumuz kargo şirketleri ile paylaşılabilecektir.
 • İlgili mevzuat kapsamında yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi amacıyla bağımsız denetim hizmeti alınan firma ve ilgili kurum ve kuruluşlar ile paylaşılacaktır.
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla Şirketimiz bünyesinde kullanılmakta olan yazılım programlarının bakım/onarım ve kurulum faaliyetlerinin yürütülebilmesi adına lisans sahibi firma yetkilileri ile gizlilik ve sır saklama yükümlülükleri çerçevesinde gerektiği kadar paylaşılabilecektir.

 

 1. İlgili Kişi Olarak Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi gereği Şirketimize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla,

 • Hakkınızda kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenebilir, eğer işleniyorsa veya işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin yurt içi veya yurt dışına aktarılıp aktarılmadığını ve kimlere aktarıldığını öğrenebilirsiniz.
 • Eksik veya yanlış işlenen kişisel verilerinizin düzeltilmesini isteyebilir ve bu kapsamda yapılacak işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep edebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde imha edilmesini (silinmesini veya yok edilmesini) isteyebilir ve bu kapsamda yapılacak işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek imha yöntemlerinden (silme, yok etme ve anonim hale getirme) hangisinin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre Şirketimiz tarafından değerlendirilecektir. Bu bağlamda Şirketimiz tarafından seçilen imha yönteminin neden seçildiği ile ilgili olarak bilgi talep edebilirsiniz.
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu internet sitemizde yer alan İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle veya KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince,

 • Altınevler Mah. Aslanağzı Sk. No: 3A İç Kapı No: - Mamak/Ankara adresindeki Şirketimize bizzat gelerek,
 • ankarabeserecza@hs01.kep.tr şeklindeki kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimiz üzerinden,
 • Kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile
 • Güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha önceden Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@beserecza.com adresine elektronik posta göndererek

veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

 

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında yukarıda yapılan bilgilendirmeyi okudum ve anladım.

İlgili Kişinin Adı / Soyadı              : ………………………………….

İmza                                                     : ………………………………….

Tarih                                                     : ………………………………….

 


ANKARA BEŞER ECZA DEPOSU VE İLAÇ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ

MAL VE HİZMET ALICISI AYDINLATMA METNİ

 1. Veri Sorumlusu

ANKARA BEŞER ECZA DEPOSU VE İLAÇ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ (“Şirket”) olarak, Şirketimizin mal ve/veya hizmet alıcılarının temsilcisi olmanız sebebiyle Şirketimize bildirdiğiniz/bildireceğiniz kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile işlemekteyiz.

 1. İşlenen Kişisel Veri Kategorileri

KVKK ve ilgili sair mevzuata uygun olarak işbu Mal ve Hizmet Alıcısı Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında;

Kimlik verileriniz; Ad, Soyad, T.C. Kimlik Numarası, imza vb.

İletişim bilgileriniz; E-posta adresi, işyeri telefon numarası, cep telefonu numarası, adres bilgileri vb.

Fiziksel mekan güvenliği verileri; Şirketimizin fiziken ziyaret edilmesi halinde güvenlik kamerası kayıtları ile Şirkete giriş-çıkış kayıtları

Talep ve şikayet bilgileriniz; Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen anket çalışmaları kapsamında iletmiş olduğunuz talep ve şikayet bilgileriniz ile Şirketimiz hizmetlerinden memnuniyetinize ilişkin bilgiler

işlenecektir.

 1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz, bu metnin (d) fıkrasında belirtilen hukuki sebepler dahilinde ve aşağıda belirtilen amaçlarla işlenecektir:

 • Teklif sunulması ve/veya temsilcisi olduğunuz tüzel kişiye/idareye mal ve/veya hizmet temininin gerçekleştirilebilmesi için gerekli iletişim bilgilerinin elde edilmesi,
 • İhale süreçleri de dahil olmak üzere satış ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Temsilcisi olduğunuz tüzel kişi/idare ile akdedilen satış sözleşmelerine konu olan mal tesliminin sağlanması,
 • Müşteri memnuniyetinin sağlanması ve bu kapsamda anket çalışmalarının yürütülmesi,
 • Karşılıklı sözleşmesel ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve takibi,
 • Yasal mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve takibi,
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • Şirketimiz bünyesinde kullanılmakta olan bilgisayar yazılım sistemleri üzerinde kayıtların oluşturulması.

 

 1. Kişisel Verileri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, bu metnin (c) fıkrasında belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için; otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle mal ve/veya hizmet alıcılarının temsilcisi tarafından sözlü, yazılı veya elektronik ortamda Şirketimize iletilmesi yoluyla elde edilmektedir.

Kişisel verileriniz, bu metnin (c) fıkrasında belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen “c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebepleri dahilinde işlenecektir.

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılacağı

Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ile KVKK’nın 8 (2) (a) maddesi uyarınca ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılacaktır:

 • Mal ve/veya hizmetlere dair tahsilatların gerçekleştirilmesi kapsamında karşılıklı sözleşmesel ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, gerekmesi halinde noter, icra daireleri, mahkemeler ve/veya yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.
 • Hukuki süreçlerin takip edilebilmesi amacıyla avukatlarımız ile sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde gerektiği kadar paylaşılabilecektir.
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi amacıyla mali müşavir ve anlaşmalı olduğumuz banka ile paylaşılabilecektir.
 • Sözleşme ve satış süreçlerinin yürütülmesi amacıyla anlaşmalı olduğumuz kargo şirketleri ile paylaşılabilecektir.
 • İlgili mevzuat kapsamında yasal yükümlüklerimizin yerine getirilebilmesi amacıyla bağımsız denetim hizmeti alınan firma ve ilgili kurum ve kuruluşlar ile paylaşılacaktır.
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla Şirketimiz bünyesinde kullanılmakta olan yazılım programlarının bakım/onarım ve kurulum faaliyetlerinin yürütülebilmesi adına lisans sahibi firma yetkilileri ile gizlilik ve sır saklama yükümlülükleri çerçevesinde gerektiği kadar paylaşılabilecektir.
 • Temsilcisi olduğunuz tüzel kişiye/idareye ürün satışı hizmetlerinin sunulabilmesi kapsamında mal veya hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi amacıyla tedarikçi firmalarımız ile paylaşılabilecektir.

 

 1. Yurt Dışına Aktarım

Çalışmakta olduğumuz bazı tedarikçi firmalarımızın ana merkezleri yurt dışında bulunmaktadır. Anılan sebeple kişisel verileriniz, temsilcisi olduğunuz tüzel kişiye/idareye ürün satışı hizmetlerinin sunulabilmesi kapsamında mal veya hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi amacıyla, “açık rızanız alınarak” yurt dışı merkezli tedarikçilerimize aktarılabilecektir.

İş faaliyetlerimizin yürütülmesi kapsamında Şirketimiz bünyesinde kullanılmakta olan elektronik posta yazılımlarının alt yapısı ve veri tabanları yurt dışında bulunmaktadır. Anılan sebeple kişisel verileriniz, iletişim faaliyetlerinin yürütülebilmesi amacıyla kullanılan elektronik posta yazılımlarının alt yapısı ve veri tabanlarının yurt dışında bulunması nedeniyle, “açık rızanız alınarak” yurt dışına aktarılacaktır.

 1. İlgili Kişi Olarak Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi gereği Şirketimize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla,

 • Hakkınızda kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenebilir, eğer işleniyorsa veya işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin yurt içi veya yurt dışına aktarılıp aktarılmadığını ve kimlere aktarıldığını öğrenebilirsiniz.
 • Eksik veya yanlış işlenen kişisel verilerinizin düzeltilmesini isteyebilir ve bu kapsamda yapılacak işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep edebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde imha edilmesini (silinmesini veya yok edilmesini) isteyebilir ve bu kapsamda yapılacak işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek imha yöntemlerinden (silme, yok etme ve anonim hale getirme) hangisinin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre Şirketimiz tarafından değerlendirilecektir. Bu bağlamda Şirketimiz tarafından seçilen imha yönteminin neden seçildiği ile ilgili olarak bilgi talep edebilirsiniz.
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu internet sitemizde yer alan İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle veya KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince,

 • Altınevler Mah. Aslanağzı Sk. No: 3A İç Kapı No: - Mamak/Ankara adresindeki Şirketimize bizzat gelerek,
 • ankarabeserecza@hs01.kep.tr şeklindeki kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimiz üzerinden,
 • Kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile
 • Güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha önceden Şirketlerimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@beserecza.com adresine elektronik posta göndererek

veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

 

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında yukarıda yapılan bilgilendirmeyi okudum ve anladım.

İlgili Kişinin Adı / Soyadı              : ………………………………….

İmza                                                     : ………………………………….

Tarih                                                     : ………………………………….