ANKARA BEŞER ECZA DEPOSU VE İLAÇ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ ve BEŞER ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

a) Veri Sorumlusu
ANKARA BEŞER ECZA DEPOSU VE İLAÇ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ ve BEŞER ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ olarak (Bundan sonra “Şirketler” olarak anılacaktır.) Şirketlerimizin gerçek kişi tedarikçisi, tüzel kişi tedarikçilerimizin temsilcisi, gerçek kişi mal veya hizmet alıcısı ya da tüzel kişi/kurum mal veya hizmet alıcılarımızın temsilcisi olmanız sebebiyle Şirketlerimize bildirdiğiniz/bildireceğiniz kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile işlediğimizi tarafınıza bildiriyoruz.

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
Kişisel verileriniz,
• Tarafınızca veya temsilcisi olduğunuz tüzel kişilikçe Şirketlerimize mal veya hizmet tedarikinin gerçekleştirilebilmesi ile tarafınıza veya temsilcisi olduğunuz tüzel kişiliğe/kuruma mal veya hizmet satışının gerçekleştirilebilmesi için gerekli iletişim bilgilerinin elde edilmesi,
• Şirketlerimize mal veya hizmet tedariki ile tarafınıza veya temsilcisi olduğunuz tüzel kişiliğe/kuruma mal veya hizmet temini için sizinle iletişime geçilmesi,
• Karşılıklı sözleşmesel ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesinin takibi,
• Yasal mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve takibi,
• Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
• Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
• Şirketler bünyesinde kullanılan yazılım sistemleri aracılığıyla iş faaliyetlerinin yürütülmesi
amaçlarıyla işlenmektedir.

c) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, bu metnin (b) fıkrasında belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen “c) bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”, “f) ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak; otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle gerçek kişi tedarikçi, tüzel kişi tedarikçilerin temsilcisi, gerçek kişi mal veya hizmet alıcısı ya da tüzel kişi/kurum mal veya hizmet alıcılarının temsilcisi tarafından sözlü, yazılı veya elektronik ortamda iletilmesi yoluyla elde edilmektedir.

d) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla Kimlere Aktarılacağı
Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ile KVKK’nın 8 (2) (a) maddesi uyarınca ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılacaktır:
• Tarafınıza veya temsilcisi olduğunuz tüzel kişiye/kuruma mal veya hizmet satışının gerçekleştirilmesi kapsamında mal veya hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi amacıyla, tedarikçilerimiz ile paylaşılabilecektir.
• Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi ile karşılıklı sözleşmesel ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, gerekmesi halinde çalışmakta olduğumuz kargo şirketleri, noter, icra daireleri, mahkemeler ve/veya yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.
• Finans ve/veya muhasebe işlerinin yürütülmesi amacıyla, gerekmesi halinde çalışmakta olduğumuz bankalar ve mali müşavirlerimiz ile paylaşılabilecektir.
• Hukuki süreçlerin takip edilebilmesi amacıyla avukatlarımız ile sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde gerektiği kadar paylaşılabilecektir.
• İlgili mevzuat kapsamında yükümlülüklerimizin yerine getirebilmesi amacıyla anlaşmalı bağımsız denetim firması ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.
• İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve sözleşmesel süreçlerin planlanması amacıyla Şirketler bünyesinde kullanılmakta olan yazılım programlarının bakım/onarım ve kurulum faaliyetlerinin yürütülebilmesi adına lisans sahibi firma yetkilileri ile gizlilik ve sır saklama yükümlülükleri çerçevesinde gerektiği kadar paylaşılabilecektir.
Kişisel verileriniz, aşağıda yer alan amaçlar ile KVKK’nın 6 (2) maddesinde belirtilen hukuki sebep uyarınca “açık rızanız alınarak” işlenecek ve aktarılacaktır.
• Özel nitelikli kişisel verileriniz (sağlık durumu ile sağlık raporları), medikal ürün satış hizmetlerinin sağlıklı şekilde sunulabilmesi amacıyla açık rızanız alınarak işlenecek ve tedarikçilerimiz ile paylaşılacaktır.

e) Yurt Dışına Aktarım
İş faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında Şirketler bünyesinde kullanılmakta olan bilgisayar yazılım programlarının alt yapısı ve veri tabanları yurt içinde bulunmakta olup, yurt dışına aktarım yapılmamaktadır.

f) İlgili Kişi Olarak Haklarınız
KVKK’nın 11. maddesi gereği Şirketlere şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla,
• Hakkınızda kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenebilir, eğer işleniyorsa veya işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz.
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilirsiniz.
• Kişisel verilerinizin yurt içi veya yurt dışına aktarılıp aktarılmadığını ve kimlere aktarıldığını öğrenebilirsiniz.
• Yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve bu verilerin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz.
• Kişisel verilerinizin KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre Şirketler tarafından değerlendirilecektir. Bu bağlamda Şirketler tarafından seçilen imha yönteminin neden seçildiği ile ilgili olarak bilgi talep edebilirsiniz.
• Kişisel verilerinizin aktarıldığı veya aktarılabileceği üçüncü kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz.
• Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.
Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu internet sitemizde yer alan İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle veya KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince,

• “Plevne Caddesi, Aslanağzı Sokak, No:3 Gülveren/Ankara” adresindeki Şirketlerimize bizzat gelerek,
“ankarabeserecza@hs01.kep.tr ve besereczadeposu@hs01.kep.tr.” şeklindeki kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimiz üzerinden,

• Kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile

• Güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha önceden Şirketlerimize bildrilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@beserecza.com adresine elektronik posta göndererek veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.